Nr i biletesId prenotimitData e leshimit te biletes