Nr i biletesId prenotimitData e leshimit te biletes  
  
Numri i faturesData e leshimit te fatures